Публічний договір (оферта)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) цей Договір є публічною офертою (далі – Оферта або Угода або Договір), яка являє собою офіційну пропозицію ФОП Коваль Євгеній Анатолійович (надалі – Продавець або Споживач), який здійснює підприємницьку діяльність з продажу Товарів, висловлену необмеженому колу осіб (далі – Покупець) укласти цей Договір щодо оформлення послуги на доставку Товарів (далі – Послуги), в тому числі за допомогою інтернет-сайту https://yokosushi.com.ua/

Продавець підтверджує, що він працює з необмеженим колом Покупців, і не обмежує останніх у доступі до Послуг, які надаються за допомогою інтернет-сайту https://yokosushi.com.ua/

При оформленні Послуги, Покупець підтверджує, що він ознайомився у повному обсязі з у мовами цього Договору та погоджується з умовами надання Послуг, визначеними цим Договором.

1.2. Цей Договір вважається укладеним з моменту здійснення реєстрації або замовлення на сайті https://yokosushi.com.ua/

1.3. Прийняття (акцепт) Покупцем публічної оферти означає прийняття останнім обов’язків по оплаті вартості замовленого Товару та його прийнятті від Продавця.

1.4. У тексті цього Договорі поняття використовуються у наступному значенні:

 • «Акцепт» – повне і беззастережне прийняття Покупцем умов публічної оферти, що вважається наданням згоди на укладення цього Договору;
 • «Товар» – перелік найменувань асортименту продукції, який представлений на сайті https://yokosushi.com.ua/
 • «Сайт» – сукупність електронних відомостей Продавця, доступних в мережі Інтернет за адресою: https://yokosushi.com.ua/

«Замовлення» – електронна заявка Покупця на придбання окремих позицій Товару з представленого на сайті асортименту;

«Особистий кабінет» – закритий розділ Сайту, призначений для управління обліковим записом (акаунтом), що був створений Покупцем у результаті проходження процедури реєстрації;

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець за умовами цього Договору зобов’язується за замовленням Споживача здійснити виготовлення продукції, характеристики якої відповідають Замовленню, та доставити її у разі необхідності за конкретною адресою, вказаною у Замовленні Споживачем, а Споживач зобов’язується оплатити повну вартість Послуг відповідно до вартості, яка встановлена на Сайті.

2.2. Під час оформлення замовлення, Споживач на власний розсуд здійснює вибір продукції, яку він бажає отримати, визначає кількість продукції, її розмір. Продавець жодним чином не впливає на вибір Споживача.

3.ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем шляхом розміщення замовлення на Сайті.

3.2. Під час розміщення Замовлення Покупець зобов’язаний надати Продавцю наступну інформацію та вибрати відповідні критерії товару: прізвище та ім’я особи, що здійснює Замовлення Товару, контактний телефон особи, що повинна отримати Товар, точну адресу, яка дає можливість ідентифікувати місце доставки Товару, найменування, кількість Товарів.

3.3. Всі зображення продукції та інші інформаційні матеріали, розміщені на Сайті, носять інформаційний характер, і можуть не повною мірою передавати інформацію про певні властивості і характеристики Товару. У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення Покупець може звернутися до Продавця для отримання необхідної йому інформації про Товар за телефоном, вказаним на Сайті.

4. ВАРТІСТЬ ТА УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Вартість та умови доставки Замовлення розміщенні на Сайті. Перед здійсненням Замовлення Покупець зобов’язаний уточнити вартість і умови його доставки, шляхом ознайомлення з відповідною інформацією на Сайті, або за телефонами розміщеними на Сайті.

4.2. Продавець зобов’язується виконати Замовлення протягом 60 хвилин з моменту надходження Замовлення (Акцепту) від Покупця. Термін доставки Замовлення залежить від наявності замовлених позицій Товару у Продавця, і часу, необхідного на обробку Замовлення. Термін доставки Замовлення у виняткових випадках може бути обговорений з Покупцем індивідуально в залежності від характеристик та кількості позицій замовленого Товару. У разі відсутності у Продавця частини позицій замовленого Товару, у тому числі з незалежних від Продавця причин, останній має право виключити такі позиції Товару з Замовлення Покупця.

4.3. Терміни доставки Замовлення можуть бути збільшені у зв’язку з наявністю обставин непереборної сили (незадовільні погодні умови, затори на дорогах, дорожньо-транспортні пригоди тощо).

4.4. При здійсненні доставки Замовлення передається Покупцю або вказаній ним при оформленні Замовлення особі (Одержувач), а також іншій особі, яка надасть відомості про Замовлення (ПІБ одержувача та/або номер Замовлення) та здійснить повну оплату вартості Замовлення кур’єру Продавця (у разі готівкового способу розрахунків).

4.5. Замовлення вважається виконаним з моменту його передачі Покупцю або вказаній ним особі, на підтвердження чого отримувачу Замовлення кур’єром Продавця видається товарна накладна.

4.6. У разі надання Покупцем недостовірної інформації про його контактні дані або про склад Замовлення, Продавець не несе відповідальності за неналежне виконання Замовлення.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ВАРТІСТЬ ТОВАРУ

5.1. Відповідно до умов цього Договору, Покупець має право вибрати один з двох варіантів оплати: готівковий розрахунок безпосередньо при отриманні Замовлення, безготівковий розрахунок банківською картою.

5.2. На Покупця також можуть бути покладені комісійні витрати та інші визначені банком витрати, що можуть бути додані до вартості оформлення Замовлення у разі сплати вартості Замовлення у безготівковій формі.

5.3. Всі розрахунки між Продавцем та Покупцем здійснюються в гривні.

5.4. Ціни на кожну позицію Товару на Сайті вказані у гривнях.

5.5. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати ціни на будь-які позиції Товару, відображені на Сайті. Ціна Товару після здійснення Покупцем Замовлення не може бути змінена.

5.6. Продавець має право запроваджувати та використовувати програму нарахування бонусів, проводити акції та вручати подарунки. Види бонусів, акцій та подарунків, порядок та умови їх застосування чи надання, розмішені на Сайті, та можуть бути переглянуті Продавцем в односторонньому порядку.

6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Покупець має право:

 • – отримати послуги відповідно до вказаного Договору та в рамках оплаченого замовлення.

6.2. Покупець зобов’язаний:

 • – надати достовірну інформацію під час оформлення Замовлення;
 • – оплатити Замовлення в обраний ним спосіб.

6.3. Продавець зобов’язаний:

 • – вчасно та в повному обсязі виконати замовлення Покупця відповідно до його Замовлення.

7. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Здійснюючи оформлення Замовлення на сайті, Покупець повідомляє Продавцеві власні персональні дані, в тому числі однак не обмежуючись: номер телефону, ім’я, адреса доставки, адреса електронної пошти, дата народження інші дані які надаються Покупцем на сайті.

7.2. Повідомляючи Продавцю свої персональні дані Покупець надає згоду відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» на використання Продавцем отриманих даних за допомогою автоматизованих систем управління базами даних, програми«ііko», а також інших програмних засобів, спеціально розроблених за дорученням Продавця, утому числі, але не обмежуючись, для:

 • – передачі їх третій стороні, яка тим чи іншим чином пов’язана з цим Договором, або з метою його повного виконання;
 • – додаткового інформування Покупця, про статус замовлення;
 • – подальшої обробки замовлень Покупця;
 • – отриманні сервісних повідомлень, у тому числі щодо акцій, бонусних програм і знижок.

7.3. Продавець зобов’язується не розголошувати отримані від Покупця персональні дані третім особам, які не мають відношення до виконання Замовлення та/або до діяльності Продавця, пов’язаної з наданням Послуг.

8.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання однією з Сторін зобов’язань за Договором, винна Сторона зобов’язана відшкодувати протилежній Стороні заподіяні і доведені такими діями збитки відповідно до чинного законодавства та умов даного Договору.

8.2. Всі суперечки, що виникають між Сторонами при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди між Сторонами спір розглядається в судовому порядку відповідно до чинного законодавства та умов даного Договору.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Вказаний договір є чинним з моменту здійснення реєстрації або замовлення на сайті і діє безстроково.

9.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, у тому числі пов’язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.